การประเมินสถานะของหน่วยงาน (PMQA)

     

     

    นางแสงเดือน  เฉื่อยฉ่ำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ 4.0 (PMQA)  ปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 2  เพื่อวางแผนและดำเนินการตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินตนเองตามสภาพจริงเป็นการ Checklist การดำเนินตามเกณฑ์แต่ละระดับ (Basic/Advance/Significance)  เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นายดิเรก  สุขประเสริฐ   พนักงานธุรการ   ภาพ / ข่าว

ชมภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1IfjerFn289sVwg1aMzOremn2Tpcahzy0?usp=sharing