การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ(NT) ปีการศึกษา 2563 เพื่อวางแผนยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(NT) ปีการศึกษา 2564

     

     

     

     นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ  ผู้อำนวยยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และนางนิตยา  โต๊ะถม  ศึกษานิเทศก์  เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ(NT) ปีการศึกษา 2563 เพื่อวางแผนยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(NT) ปีการศึกษา 2564  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)  ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting  เพื่อวางแผนยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ  ปีการศึกษา 2564 แนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบคำนวณคะแนนประเมินฯ  เมื่อวันที่  14  กันยายน  พ.ศ. 2564  ณ  ห้องประชุมเพชรภิรมย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ชมภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1Ss0bxXQPT0dc9JF_tOCum-dbDmjZ67t4?usp=sharing