การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)ปีการศึกษา 2563 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 2564T

     

     

     นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ  ผู้อำนวยยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และนางนิตยา  โต๊ะถม  ศึกษานิเทศก์  เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)ปีการศึกษา 2563 เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 2564  ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting  เพื่อวางแผนยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ  ปีการศึกษา 2564 แนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบคำนวณคะแนนประเมินฯ  เมื่อวันที่  14  กันยายน  พ.ศ. 2564  ณ  ห้องประชุมเพชรภิรมย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ชมภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1fuwrwX5INwzXJp6mP_oUvM1uZ4qjkUci?usp=sharing