โรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ร่วมประชุม Video Conference รับนโยบายจาก สพฐ.

 
 
     
 
         วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับนโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่ โดยท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ /ภาพ