Video Conference การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

 
     
 
          สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ร่วมประชุม Video Conference การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายรังสรรค์ คำชาย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 , นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1, นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับนโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่ โดยท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบุรี เขต 1
สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
ฉัตรวัฒน์ สุขโต /ภาพ

Facebook