Phetchaburi Top Awards Day

alt

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร์  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยใช้ ๑๐ Steps EQD Model กิจกรรม Phetchaburi Top Awards Day ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑

การจัดงาน Phetchaburi Top Awards Day เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยใช้ ๑๐ Steps EQD Model  วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียน ครู  ผู้บริหาร และโรงเรียนที่ดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประสบความสำเร็จ โดยภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา ผลการสอบ O-NET อยู่ในลำดับที่ ๖ ของประเทศ และผลการสอบ NT อยู่ในลำดับที่ ๑๕ ของประเทศ ทั้งนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นตั้งใจ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมีการรับเกียรติบัตรรวมทั้งสิ้น ๓๒๕ รายการ  

สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
คลิกชมภาพเพิ่มเติม

อัลบั้ม ๑ ภาพบรรยากาศกิจกรรม (เช้า)

https://photos.app.goo.gl/ELewGFjtJbR51UYU8

อัลบั้ม ๒ ภาพมอบเกียรติบัตร (เช้า)

https://photos.app.goo.gl/oVdgmRQfBjpRh5GfA

อัลบั้ม ๓ ภาพบรรยากาศกิจกรรม (บ่าย)

https://photos.app.goo.gl/muj7cCPSTWGFchKy6

อัลบั้ม ๔ ภาพมอบเกียรติบัตร (บ่าย)

https://photos.app.goo.gl/ojKVYAcZ1u7Aj5Eh6