แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1