34 นักเรียนเด่น

altaltaltalt
          ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   ได้จัดสอบวัดผลระดับชาติ    ( O - NET )  ระดับชั้นประถมศึกาาปีที่  6  ประจำปีการศึกษา  2557  ทั่วประเทศ  เมื่อวันที่  31  มกราคม  2558  มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น  731,947  คน  ผลปรากกว่า  นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ได้คะแนนสูงสุดของการสอบครั้งนี้  จำนวนทั้งสิ้น  34  คน  โดยได้รับคะแนนสูงสุดของประเทส  1  คน  คือ  สอบได้คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ใน  3  กลุ่มสาระ  คือ  คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
          และวันนี  31  มีนาคม  2558  นายมณเฑียร  ทองนิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ได้ให้นักเรียนทั้ง  34  คน  เข้าพบ  ก่อนที่จะกล่าวแสดงความยินดี  ถือว่านักเรียนทั้งหมดได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษา  จังหวัด และครอบครัว  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับทุกคน   ณ  ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  รายละเอียดดังนี้
          นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม  100  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  3  กลุ่มสาระ  คือ 
          เด็กชายธนัส  วงศ์สมุทร             นักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  (คณิตศาสตร์,วิทยาศาสคตร์ , ภาษาอังกฤษ)
          นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม  100  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  2  กลุ่มสาระ   (คณิตฯ , อังกฤษ)  ประกอบด้วย
          เด็กหญแงปภาวี   ศรีส่ง                  นักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
ื          เด็กชายสราวุฒิ    กล่อมอำภา        นักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กชายสิทธิชัย   รัตนคาม             นักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กหญิงกมลพร   สุพิทักษ์             นักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก้่เตี้ย
          นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม  100  ในกลถุ่มสาระการเรียนรู้  1  กลุ่มสาระ(ภาษาอังกฤษ)  7  คน  คือ
          เด็กหญิงสุธิดาสกุล   เข็มเมือง        นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
          เด็กหญิงมณิศรา       ลาภผล           นักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กชายยศกร           ร้อยแก้ว         นักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กชายศุภากร      วิจัยธรรมฤทธิ์   นักเรียนโรงเรีนอรุนประดิษฐ
          เด็กชายร่มไทร         ไทรงาม         นักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ
          เด็กหยิงปาณิสรา      ชุ่มมะโน        นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
          เด็กหญิงบุณยาพร   ประสาททอง  นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
         นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม  100  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  1  กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์)  22  คน  คือ
          เด็กชายพิตตินันท์      หาญสิงห์กุญช์          โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
          เด็กชายกฤตภาส       อินทรเนตร                โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
          เด็กหญิงนภัสวรรณ    คีรีชัยวัฒน์                โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
          เด็กชายยศนันท์        อิ่มเสมอ                    โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
          เด็กชายจิรพัฒน์        เทพนาค                    โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
          เด็กหญิงวิมัณญา      เกตุพันธุ์                     โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กชายธนรัตน์         เข็มกลัด                     โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กชายพรนุภาพ      กาญจน์กีรติ                โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กชายปณิธิ            เบญจศิริลักษณ์          โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กชายเดชบดินทร์    นฤภัย                       โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กชายสุธนัย             อาจวิชัย                   โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กชายสหรัฐ             รักบุษย์                    โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กชายคุณารรต์        สมมาตย์                   โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กหญิงธัญรดา    บูรณารมย์                      โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กหญิงวนัสพร    คุ้งลึง                              โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กหญิงกิรดา      ดำรงศักดิ์                        โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กหญิงกาญจน์สิตา   พูลหิรัญธนกุล          โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กชายจิรัฎฐ์        มีวาสนา                        โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กหญิงอาภาภัทร   กาญจนภูษิต              โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
          เด็กหญิงนิสากร        น้อยแสง                    โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง
          เด็กชายกฤตติณณ์    ศิริบุญโกศัย               โรงเรียนอรุณประดิษฐ
          เด็กชายทัศน์ไท       พงศ์ภิวัตน์                   โรงเรียนอรุณประดิษฐ   


  คลิกชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่
plus.google.com/u/0/116168247166054389730/posts/JeAFdSsNcaA

   ทินกร  กล่ำทอง    ภาพ / ข่าว
         


 

ห้ามรับฝากเด็ก

ห้่ามรับฝากเด็ก
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 20-24 มี.ค.พร้อมกันทั่วประเทศแล้วนั้น ซึ่งตนขอย้ำว่า การรับนักเรียนในปีนี้จะต้องมีความโปร่งใสและเป็นธรรม และการดำเนินการจะต้องตรวจสอบได้ อีกทั้งโรงเรียนจะต้องไม่มีการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยเพื่อแลกกับที่นั่ง เรียนอย่างเด็ดขาด เพราะหากตนพบข้อมูลร้องเรียนเรื่องนี้ผู้ บริหารโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบ และถูกตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง รวมถึงได้รับโทษทางวินัยอย่างแน่นอน ส่วนจะเรียกรับเงินในรูปแบบอื่นๆ เช่น เป็นการบริจาคเงินให้กับสมาคม เป็นต้น เรื่องนี้ก็คงตรวจสอบยาก เนื่องจากเป็นการสมยอมของผู้ปกครอง “การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2558 นี้ ซึ่งเป็นยุคที่ผมดำรงตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ ผมขอประกาศอย่างชัดเจนเลยว่า จะไม่มีการรับฝากเด็กไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของใครทั้งนั้น รวมถึงกำชับไปยังคนใกล้ชิดผมด้วยว่า ห้ามรับฝากเด็กอย่างเด็ดขาด ดังนั้นใครจะมาแอบอ้างว่าเป็นโควตาเด็กฝากของรัฐมนตรีไม่ได้ เพราะผมประกาศชัดเจนไม่ขอรับฝากเด็กเข้าเรียน” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว