โฮมสคูล

สพฐ.ตั้งคณะทำงานดูแล′โฮมสคูล′ทุ่มงบฯรายหัว-หวังสร้างเด็กอัจฉริยะ
/
///////// นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว หรือโฮมสคูล ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนวิชาชีพ การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ผ่านมา สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวทุกปี แต่ปีนี้สพฐ.มีคณะกรรมการที่ร่างกฎหมายและระเบียบขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยปีนี้มีเด็กที่เรียนในระบบนี้ทั่ว ประเทศจำนวน 399 คน มีครอบครัวทั้งหมด 217 ครอบครัว โดยสพฐ.ได้จัดงบฯ สนับสนุนให้คนละ 3,000 บาท รอง เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า หลักการจัดการเรียนโดยครอบครัวที่สพฐ.กำหนดจะมี 4 ขั้นตอน คือ 1.ผู้ปกครองจะต้องแจ้งความประสงค์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2.ต้องกำหนดวิธีการเรียน คือจะเรียนพ่วงกับโรงเรียน หรือผู้ปกครองจะเป็นผู้สอนเองทั้งหมด โดยวิธีพ่วงกับโรงเรียน ผู้ปกครองต้องระบุว่าวิชาใดจะสอนเองและวิชาใดจะเรียนที่โรงเรียน เด็กจะประเมินผลทั้งโรงเรียนและกับ ผู้ปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์ ผู้ปกครองจะใช้วิธีนี้ 3.วิธีสอนเองทั้งหมดนั้น ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ประเมินผล ซึ่งยังไม่มีตัวมาตรฐานที่แน่นอน และ 4.วิธีการจัดแผนการเรียนเป็นรายบุคคล ผู้ปกครองจะต้องส่งแผนการเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ตรวจสอบ เมื่อสพท.รับรองแล้ว จึงไปจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง "สพฐ.ตั้งใจ ที่จะทำเรื่องนี้ เพราะกฎหมายกำหนดไว้และให้ครอบครัวมีส่วนดูแลลูก และเด็กแต่ละคนมีคุณลักษณะแตกต่างกัน ครอบครัวที่จัดโฮมสคูลส่วนใหญ่พ่อแม่มีฐานะดี มีลูกเป็นเด็กเก่งเด็กอัจฉริยะ ถ้าพ่อแม่มีรายได้น้อยก็จะไม่สอนลูกเอง ดังนั้น เราไม่อยากให้ระบบการศึกษาเดิมไปฉุดรั้งไว้ จะได้สร้างความเป็นอัจฉริยะให้กับเด็กได้เต็มที่" นายกมล กล่าว /////////
 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

altaltaltalt
          เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2557  จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากเจษฏาราชเจ้า" และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมพริบพลี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งในพิธีดังกล่าว  จังหวัดเพชรบุรีได้มีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่ข้าราชการ  ที่สร้างคุณงามความดี  คุณประโยชน์แก่หน่วยงาน และประเทศชาติ  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี  2556  
          ในการนี้  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนัีกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประเภทอำนวยการ  ระดัลสูง  นายสุวรรณ  ไตรพฤษชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุลบาลเพชรบุรี  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประเภทอำนวยการ  ระดับต้น  โดยเข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  จากนายมณเฑียร  ทองนิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว
คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่
https://plus.google.com/u/0/101944607185213555861/posts

 

ประชุมประจำเดือน

          นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  จัดให้มีการประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา  ประจำเดือนมีนาคม  2557  เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา  ณ  ห้องประชุมเพชรพัฒนา 
          ในการประชุมครั้งนี้  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ให้จัดให้มีการมอยโล่ห์รางวัลพร้อมเกียรติบัตร  สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมประกวด  ตามโครงการ  ประกวดห้องสมุดส่งเสริมการอ่านและใช้ห้องสมุดดีเด่นประจำปี  2556  เพื่อให้สถานศึกษาได้พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีผลการประกวดดังนี้
          ประเภทขนาดใหญ่     ไม่มี
          ประเภทขนาดกลาง  นักเรียน  121 - 500  คน    ชนะเลิศ  โรงเรียนบ้านเขาย้อง   รองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนวัดหนองปรง   รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนวัดนาพรม  ชมเชย  โรงเรียนวัดปากอ่าว , โรงเรียนวั้ดห้วยโรง , โรงเรียนวัดบางขุนไทร
          ประเภทขนาดเล็ก  นักเรียนไม่เกิน  120  คน   ชนะเลิศ  โรงเรียนหสดเจ้าสำราญ  รองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนวัดบันไดทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนบ้านสามเรือน  ชมเชย  โรงเรียนบ้านหนองประดู่  โรงเรียนบ้านสระพัง  โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง  โรงเรียนบ้านจะโปรง และโรงเรียนวัดสมุทรโคดม
          นอกจากนั้น  สพฐ.  ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  63  สังกัดโรงเรียนเอกชนอีก  7  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนปริยัติรังสรรค์  โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย  โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อัปถัมภ์  โรงเรียนพัฒนศาสตร์  โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม  โรงเรียนเปรมฤดี  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีบริหารธุรกิจ

ทินกร  กล่ำทอง    ภาพ / ข่าว
คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่
https://plus.google.com/u/0/101944607185213555861/posts