วิชาที่ 3

 

alt

          ก่อนจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ต้องตรวจภูมิความรู้ก่อนนะ          

          นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการคณู และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการสถานศึกษา  ด้วยการสอบสัมภาษณ์  หลังจากที่มีการสอบข้อเขียนมาก่อนหน้านี้แล้ว

          การสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้  มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น  58  คน  แบ่งห้องสอบออกเป็น  2  ห้อง  ประกอบด้วย  ห้องสอบที่ 1  มีนามยกนก  ปิ่นตบแต่ง  เป็นประธาน  นายสายัณห์  พันนุกิจ และนายจำลอง  บัวงาม  เป็นคณะกรรมการร่วม   ห้องสอบที่  2  มีนายประชุม  แรงกสิกร  เป็นประธาน  ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์  จันทรสุพิศ  และนายพนัส  ทองภูเบศร์  เป็นกรรมการร่วม   ใช้ห้องประชุมเพชรพัฒนา และห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  เป็นห้องสอบ   การดำเนินการสอบ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

 

ทินกร  กล่ำทอง    ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่

https://plus.google.com/u/0/photos/116168247166054389730/album/6360068912722226977/6360068911505075698?authkey=CNGP59XFiJf3_AE 

 

 

ความหวังคุณครู

         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  จัดสอบคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ปี  2559  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2559  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  จัดให้มีการสอบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การสอบใมนครั้งนี้  ใช้ห้องเรียนของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  เป็นสนามสอบ  มีผู้สมัครสอบ  58  คน  เข้าสอบ  58  คน 

          ต่อมาในเวลา  06.00 น.  น.ส.ภัทรสุดา  สุกปลั่ง  เลขานุการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  พร้องด้วย  ดร.ศิโรรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้นำข้อสอบจากส่วนกลาง  มาส่งมอบให้คณะกรรมการผู้อำเนินการสอบ  โดยมี  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ประธานสนามสอบ  นายสายัณห์  พันนุกิจ  รอง ผอ.สพป.พบ.1  ประธานฝ่ายตรวจรับข้อสอบ  ได้ตรวจรับข้อสอบจากส่วนกลาง   ต่อจากนั้นได้ดำเนินการสอบตามตารางการสอบ  และในระหว่างการดำเนินการสอบ  ว่าที่ ร.อ.วิสาร  ปัญญชุณห์  รองศึกษาธิการภาค 5  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ  และแจ้งว่า   การดำเนินการสอบของ  สศจ.เพชรบุรี  เป็นไปได้อย่างถูกต้อง และเที่ยงธรรม  

          สำหรับการสอมสัมภาษณ์  จะดำเนินการในวันที่  4  ธ.ค. 59  ณ  ห้องสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ทินกร  กล่ำทอง    ภาพ / ข่าว

 

https://plus.google.com/u/0/photos/116168247166054389730/album/6360040753604642081/6360040752756521442?authkey=CNW0gNLIy8_a9gE

 

 

วิชาการไทยแลนด์ 4.0

alt

         เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดงาน  "มหกรรมราชภัฎวิชาการไทยแลนด์  4.0"  พร้อมปาฐกถาพิเศษ  

          เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  2559  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษ๋าธิการจังหวัดเพชรบุรี  ให้การต้อนร้บ  พลตรีณัฐพงษ์  เพราแก้ว  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน  "มหกรรมราชภัฎวิชาการไทยเลนด์  4.0"  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  

          การจัดกิจกรรมนี้  เป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษา  นักเรียน  และชุมชนที่มีผลงาน และกิจกรรมดีเด่น  นำเสนอให้ผู้มาเยี่ยมชมได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา  และจัดให้มีการบรรยายพิเศษ  โดยพลตรีณัฐพงษ์  เพราแก้ว  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในหัวข้อ  "การศึกษาไทย  4.0  เพื่อนำพาประเทศสู่ความมั่นคง  มั่งคั้ง  และยั่งยืน"  โดยมึผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  นักศึกษา  ผู้นำชุมชน  นักวิชาการ  และผู้สนใจในการจัดการศึกษา  เข้ารับฟัง  ประมาร  2,000  คน

 

ทินกร  กล่ำทอง    ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่

https://plus.google.com/u/0/photos/116168247166054389730/album/6359429006189394465/6359429006646257730?authkey=CMTmncyWpsmL0QE