เพื่อพ่อ

altaltaltaltalt
            ข้าราชการ / ลูกจ้าง  สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ร่วมถวายอาลัย
            ตามประกาศสำนักพระราชวัง  ลงวันที่  13  ตุลาคม  พุทธศักราช  2559  เรื่อง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามมินทราธิราช  บรมนาถบพิตร   สวรรคต
             ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ปกเกล้าปกกระหม่อม  ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  ที่ใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาท  ได้อุทิศพระวรกาย  พระปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ  เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์  โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ  ได้อย่างยั่งยืน  เป็นที่ประจักษ์  ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา  น้ำพระราชหฤทัยของพระองค์  เปรียบเสมือนฝนหลั่งลงมาจากฟากฟ้า  สร้างความชุ่มชื่น  ร่มเย็น และความสุข  ให้แก่ปวงประชาชนชาวไทย  มาเป็นเวลากว่า  70  ปี
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  นำโดยนายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขต ฯ  พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด  ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  จึงร่วมกันถวายความอาลัย  ด้วยการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ  เพื่อถวายอาลัย และถวายเป็นพรุะราชกุศล  ประกอบด้วย  ทุกคนแต่กายชุดไว้ทุกข์ ,  จัดทำโบวริบิ้นสีดำ  จำนวน  100,000  ชิ้น  แจกจ่ายให้ประชาชน ,  นำข้าราชการจำนวน  50  คน  แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์  ร่วมพิธีถวายอาลัย  ณ  โครงการชั่วหัวมันตามพระราชดำริ  เป็นต้น  และในวันที่  27  ตุลาคม  2559  จะประกอบพิธีถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  ณ  วัดไตรโลก  ถวายเป็นพระราชกุศล...