คนเพชรรวยน้ำใจ

          ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักเรียน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางครอบครัว ป้องกันและแก้ไขปัญหาความบกพร่องทางด้านจิตใจของนักเรียน และสร้างความสัมพันธ...์ ความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ
           การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น 221 ทุน แยกได้ดังนี้ 1.ทุนต่อเนื่อง ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 1 ทุน 2.ทุนต่อเนื่อง ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 8 ทุน 3.ทุนหลวงพ่อวัดเพชรพลี ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 1 ทุน 4.ทุนนักเรียนจิตอาสา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 8 ทุน และ 5.ทุนระหว่างปี ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 203 ทุน โดยเชิญท่านที่มอบทุนการศึกษา ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วยตนเอง เพื่อเป็นการบอกให้นักเรียนได้รับรู้ว่า ท่านผู้ใด ที่เป็นผู้ที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 นางสาวชลิตา เชื้อนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย กล่าวรายงาน
          คณะผู้มีาจิตศรัทธามอบทุน  ได้กล่าวว่า  การมอบทุนในครั้งนี้  เพื่อหวังเพียงว่า  ให้นักเรียนที่ประสบปัญหา  ได้มีแนวทางแก้ไข สร้างสมบุญกุศลให้กับตนเองและครอบบครัว  ช่วยเหลือนักเรียนด้วยใจ  และจะมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนตลอดไป  
ดูเพิ่มเติม
  
 

คนเพชรไม่แล้งนำ้ใจ

         
ตั้งใจเรียน   มีจิตอาสา   ขยัน  สมควรได้รับการสนับสนุน
          นางสาวชลิตา  เชื้อนิล  รองผู้อำนวยการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  เปิดเผยว่า  เมิ้อวันที่  28  ส.ค. 57  โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีมอบเงินทุนการศึกษา  ให้กับนักเรียน  เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักเรียน  สร้างขวัญกำลังใจของนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์ร่วมมืออันอีระหว่างโรงเรียน  ชุมชน  องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ  จำนวนทั้งสิ้น  221  ทัน  รวมเป็นเเงินทั้งสิ้น  445,000  บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยเรียนเชิืญนายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณ  ผูั้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา  และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน   โดยแยกเป็นทุนต่าง ๆ ดังนี้   1. ทุนต่อเนื่อง  ทุนละ  5,000  บาท  จำนวน  1  ทุน  2. ทุนต่อเนื่อง  ทุนละ  2,000  บาท  จำนวน  8  ทุน  3. ทุนหลวงพ่อวัดเพชรพลี  ทุนละ  2,000  บาท  จำนวน  1  ทุน  4. ทุนนักเรียนจิตอาสา  ทุนละ  2,000  บาท  จำนวน  8  ทุน  และ  5. ทุนระหว่างปี  ทุนละ  2,000  บาท  จำนวน  203  ทุน  
          นายมีเชาว์  เอี่ยมจินดา  ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา  ได้เปิดเผยว่า  การให้ทุนการศึกษาดังกล่าว  ถือเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  แต่ตั้งใจเรียน  ได้มีโอกาสทัดเทียมกับเพื่อน ๆ  อีกทั้งยังเป็นการสั่งสมบุญกุศลให้กับครอบครัว  และได้แจ้งความประสงค์กับทางโรงเรียนว่า  จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อไป