ค่ายพัฒนาสมรรถนะ หนองปรง

altaltaltalt
          เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  เวลา  10.30 น.  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาสมรรถนะ  ของโรงเรียนบ้านหนองปรง  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี
          นายวิรัตน์  วิบูลย์รังสรรค์  ผอ.รร.วัดหนองปรง  ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายนี้เพื่อ  พัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่ดีขึ้น  โดยเน้นประสบการณ์ตรง  เน้นทักษะวิชาชีพ  อีกทั้งเป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน  ให้มีความพร้อม  เกิดความตื่นตัวในการปฏิบีติงานอยู่ตลอดเวลา  กิจกรรมนี้  แบ่งการเรียนรู้ออกเป็นฐานต่าง ๆ   9  ฐาน  มีคณะครู  และภูมิปัญญาท้องถิ่นคอยให้ความรู้  มีนักเรียน  ผู้ปกครอง และผู้ให้ความสนใจด้านการจัดการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  กว่า  300  คน

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว
คลิกชมภาพได้ที่นี่ 
plus.google.com/u/0/116168247166054389730/posts/GpxdazDEo78

 

ผลลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้

alt
ครม. รับทราบผลการดำเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบผลการดำเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยผลการเรียนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดีขึ้นทุกรายวิชา พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ การบริหาร การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด เนื่องจากที่ผ่านมา ไม่มีกระบวนการบำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชนในสถานแรกรับอย่างชัดเจน ขณะที่ การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีหน่วยงานรับ ผิดชอบโดยตรง ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำคัญกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงาน ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย ทิศทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งฟื้นฟู และออกกฎระเบียบให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อบำบัดฟื้นฟูเยาวชนที่กระทำผิดให้เป็นคนดีแล้วกลับคืนสู่สังคม ขณะที่ กระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการดำเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พบว่า จากการดำเนินการปรับลดการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จากเดิมที่เรียนภาควิชาการร้อยละ 86 เหลือร้อยละ 70 ส่วนชั้นมัธยมศึกษา ปรับลดจากร้อยละ 89 เป็นร้อยละ 74 ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นักเรียนมีน้ำใจต่อกัน สามัคคี ทำงานเป็นกลุ่ม อีกครั้งสามารถค้นพบความถนัดและความสามารถของตัวเองในการตัดสินใจ เพื่อจะเรียนต่อในอนาคต เลือกประกอบอาชีพต่อไป โดยผลสอบ o-net ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสูงกว่าโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการใน ทุกรายวิชา อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ดูแลกิจกรรมนอกเวลาเรียน เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม รวมถึงการคิด อ่าน และการพูดตามนโยบายรัฐบาล พร้อมให้หน่วยงานรัฐพิจารณาห้องสมุดของรัฐ รวบรวมข้อมูล และทำรายงานให้ทราบใน 1 เดือน เพื่อพิจารณาว่ามีการใช้มากน้อยเพียงใด เพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับปรับปรุง คณะรัฐมนตรี ยังอนุมัติหลักการร่างกฎหมายงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหญิงมีครรภ์ ประกอบด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ งานที่มีการยก แบก หาม สิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่า 15 กิโลกรัม งานที่สัมผัสละอองไอก๊าซวัตถุดิบ เช่น งานฟอกย้อม งานสี และงานที่สัมผัสฝุ่นใยเส้น ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เชื่อมโลหะ หลอมโลหะ ขัดเจียรโลหะ พร้อมกำหนดงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก ซึ่งคล้ายกับของสตรีมีครรภ์ แต่เพิ่มเติมงานที่อยู่กับแสงจ้าและเสียงดัง และงานที่เกี่ยวกับจุลชีวะเป็นพิษ แบคทีเรีย


ทินกร  กล่ำทอง    ข่าว  (คัดลอกจาก  ข่าว  ปรมประชาสัมพันธ์)