THAI SCHOOL LUNCH

altaltaltalt
          สพป.เพชรบุรี เขต 1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  กาาจัดเมนูอาหารตามโปรแกรม  THAI  SCHOOL  LUNCH  ให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน 
          ตามที่รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน  ที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  สังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านโภชนาการ  ซึ่งในเรื่องนี้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนโยบายที่มุ่งเน้น และพยายามที่จะแก้ปัญหาทุพโภชนาการให้กับเด็กนักเรียน  โดยนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้
          นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  จึงกำหนดให้กลุ่มส่งเสริมกาาจัดการศึกษา  ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว  ด้วยการจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการพีฒนาระบบเละขยายผลการจัดเมนูอาหาร  ตามโปรแกรม  THAI  SCHOOL  LUNCH  เพื่อให้คุณครูผู้ดำเนินการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน  ได้มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถนำเอาเทคโนโลยีในการรับทราบข้อมูลการจัดสำรับเมนูอาหารกลางวัน  แก่เด็กนักเรียนในสังกัดได้อย่างมีคุณภาพ และถูกสุขลักษณะ  ซึ่งการอบรมครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สนับสนุนวิทยากรให้การอบรม  ประกอบด้วย  นางสาวรวงทอง  อุ่นเรือน  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเขาสมอระบัง  นางละออง  ลิ้มประเสริฐ     ครูโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม   และนายทศพล  เล้าโลมวงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่้งเสริมสุขภาพประจำตำบลห้วยลึก  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
          การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  จัดขึ้นในวันที่  24  สิงหาคม  2559  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  มีผู้เข้าร่วมอบรม  จำนวน  125  คน  มีนางผกาวัลย์  เอี่ยมภูมิ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกาา  เป็นผู้กล่่าวรายงาน   นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว
คลิกชมภาพพิธีเปิดได้ที่นี่
plus.google.com/u/0/116168247166054389730/posts/THJEyCtLnV5