ควบคุมภายใน 2559

altaltaltalt
          เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  ประจำปี  2559  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์
          การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับระบบกาาควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง  ,  เพื่อนำระบบควบคุมภายในไปขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ผลการปฏิบัติงานที่สำเร็จในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความสามารถด้านการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นางมะลิวรรณ  ศรีนา  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  สพป.สมุทรสงคราม  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
          นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้กล่าวในพิธีเปิดการอบรมว่า  การควบคุมภายในของสำนักงานฯ  และสถานศึกษา   ถือเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงาน  จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน  ได้เก็บเกี่ยวความรู้จากวิทยากร  อีกทั้งให้ทุกคนได้ทดลองปฏิบัติจริง  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป   การอบรมครั้งนี้  มีผู้เข้ารับการอบรม  114  คน  ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการโรงเรียน  หรือครูผู้ปฏิบัติหน้าที่  รอง ผอ.สพป.พบ.เขต 1  ผอ.กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง  

ทินกร  กล่ำทอง    ภาพ / ข่าว
คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่
plus.google.com/u/0/116168247166054389730/posts/Jwqg2e2qpqa