เราจะได้ไหมหนอ

ทำดี ได้ดี
          สพฐ. เผยผลคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557 ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า กิจกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่นในครั้งนี้เป็นการยกย่องชมเชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้าราชการในสังกัด ครู – อาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ช่วยส่งเสร...ิมสนับสนุนกิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า และนำมาซึ่งการพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป บัดนี้คณะกรรมได้คัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรม ลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 เขต ที่ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ได้แก่ 1.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 2.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 3.) สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 4.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 5.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 6.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่นเขต 1 7.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 8.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 9.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 10.) สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

          สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 15 เขต ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือได้ดี (รางวัลชมเชย) ได้แก่ 1.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 2.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม) 3.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 4.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 5.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 6.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 7.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 8.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 9.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 10.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 11.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 12.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 13.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 14.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 15.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ทั้งนี้ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น เขตละ 100,000 บาท และรางวัลชมเชย เขตละ 30,000 บาท โดยจะทำพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเงินรางวัลในวันที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2558 นี้ เพื่อเป็นการ
สืบสานกิจกรรมลูกเสือและใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุข อันจะส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง พึ่งตนเอง เห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือผู้อื่นและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ต่อไป เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

 

ลองค่ะ

plus.google.com/u/0/116168247166054389730/posts/MvGNBifV45T

 

ตัวช่วยครู ป.3

alt
alt
เรียนรู้แท็บเล็ท
วันนี้ (9 ก.ย 57) นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็น ประธานเปิดการอบรมบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ทเพื่อการเรียนรู้...
การอบรมในครั้งนี้จัดให้กับครูผู้สอนนักเรียนขั่น ป.3 และ... ครูผู้สอน คอมพิวเตอร์ จาก สถานศึกษาในสังกัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั่งสิ้น 258 คน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพชรบุรี มีนายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ , นางสุนันทา สุขสำราญ และนางสาวรัชนี ปิยะนุกูล เป็นวิทยากร
การจัดกาอบรมในครั้งนี้คาดหวังว่า ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้แท็บเล็ทประกอบการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ สุดท้ายจะมีการติดตามผลการอบรมในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป
ดูเพิ่มเติม
ทินกร  กล่ำทอง  ภาพ / ข่าว
คลิกชมภาพได้ที่นี่
(plus.google.com/u/0/116168247166054389730/posts/MvGNBifV45T