Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

แผนชายแดน

altaltaltalt

          27  จังหวัด  105  อำเภอ  ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน  4  ปี  หวังคุณภาพการศึกษาดีขึ้น  เห็นเป็นรูปธรรมได้  เด็กและเยาวชนทันต่อการแปลี่ยนแปลง

          เมื่อเวลา  09.00 น.  วันที่  19 พ.ค. 60  พลเอก  สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วงว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธา่นเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่เขตชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564)  ณ  โรงแรมหัวหิน  แกรนด์  โฮเทล  แอนด์พลาซ่า  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ได้กล่าวรายงานว่า   กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดน  ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน  3  ประเทส  คือ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  และราชอาณาจักรกัมพูชา  ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่  27  จังหวัด  105  อำเภอ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ   เกิดเป็นรูปธรรม  โดยมุ่งเน้นการเตรียมเด็กและเยาวชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลของเศาษฐกิจและสังคมโลก  ด้วยการใช้กระบวนการทางการศึกษา  อีกทั้งต้องการสร้างคนด้วยการศึกษา  ฝึกให้เด็กและเยาวชนได้มีอาชีพอย่างทั่วถึง  เหมาะสมกับพื้นที่ โดยกำหนดนเป็นโบยบายเร่งด่วนในการพัฒนาการศึกษา  กำหนดให้ทุกภาคส่วนได้มามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมจากจังหวัดต่าง ๆ  6  จังหวัด ๆ ละ  30  คน  ประกอบด้วย  จังหวัดเพชรบุรี ,  กาญจนบุรี ,  ราชบุรี ,  ประจวบคีรีขันธ์ ,  ชุมพร และระนอง  พา้อมเจ้าหน้าที่อีก  70  คน  รวมแล้ว  250  คน

           ประธานในพิธี  พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รมว.ศธ.  ได้กล่าวในที่ประชุมว่า  ขอให้ทุกจังหวัด  ได้นำเอา "จุดแข็ง และโอกาสในพื้นที่"  มากำหนดเป็นแนวทางในการจัดทำแผนฯ  ขอให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด  คือ  "คิดให้ครบ  ทบทวนเป็นห้วง ๆ  ห่วงการรับรู้"  พร้อมทั้งนำศาสตร์พระราชา  หลักการทรงงาน และหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อปวงชนชาวไทย  เป็นหลักในการศึกษาและดำเนินชีวิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  "3  ห่วง  2  เงื่นไข"  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ  ศักยภาพของเด็ก และเยาวชนตามพื้นที่ชายแดนได้อย่างเหมาะสม

 

ทินกร  กล่ำทอง ,  สายใจ  จิรชีพพัฒนา       ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพำได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/0B2iTpSaOG2f2U1FFbC1fQ1Y2elk

https://drive.google.com/drive/folders/0B2iTpSaOG2f2a0wtLUJWY1RfVms

 

 
Data Center สพป.พบ.1