Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ผู้ทรง ใน กศจ.เพชรบุรี

            สพฐ.  มีคำสั่ง  แต่งตั้ง  ผู้ทรงคุณวุฒิใน  กศจ.  จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว

           ตามคำสุั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  1  เมษายน  พุทธศักราช  2560  กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  จำนวนไม่เกินหกคน  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนองค์กรภาคประชาชน  ด้านละหนึุ่งคน  นั้น  บัดนี้  การดำเนินการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่ง  ที่  สป.  598/2560  ลงวันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด    รายละเอียดโดยย่อ  ดังนี้

          ข้อ  36  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

          (1) นายจำนงค์    ตันติรัตนโอภาส               ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

          (2) นายกฤษณ์    แก้วอยู่                            ผู่้แทนองค์กรวิชาชีพ

          (3) นายนิพนธ์      วงศ์โกศล                        ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน

          (4) นายไตรรงค์   อนันตนิติเวทย์                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          (5) นายสุวรรณ    เชื้อนิล                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          (6) นายพชร        เพิ่มพงษ์พิพัฒน์               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

               สั่ง  ณ   วันที่   4   พฤษภาคม   พ.ศ.  2560    ลงนามโดย  นายธีระเกียรติ   เจริซเศรษฐศิลป์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ทินกร  กล่ำทอง     ข่าว

 

 

 
Data Center สพป.พบ.1