Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

อบรมปฏิบัติการ "การแสดงความเคารพ"

        นายสายัณห์  พันนุกิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการ  "การแสดงความเคารพ"  
        สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย  "การแสดงความเคารพ"  ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน
        มารยาทไทย  "การแสดงความเคารพ"  เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่สืบทอดมาหลายยุคหลายสมัยตามคุณลักษณะ  กิริยา  มารยาทไทย  และสภาพแวดล้อมของประเทศไทยที่โดดเด่นแตกต่างจากชาติอื่น  การแสดงความเคารพเป็นการแสดงที่ออกถึงวัฒนธรรมที่ดีงานของคนไทย  ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อสายตาของชาวต่างชาติ  ถึงแม้สังคมไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคมากเพียงใด  แต่การมีมารยาทไทยที่งดงามและประพฤติตนที่เหมาะสมกับกาลเทศะยังจำเป็นต้องสืบทอดให้คงอยู่
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ตระหนักถึงความสะคัญของการปลูกฝังและถ่ายทอดความรู้ด้านการแสดงความเคารพให้กับครูเพื่อจะได้เข้าใจถึงคุณค่าของการแสดงความเคารพ  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติ  อันเป็นกิริยามารยาทที่ดีงาม  มีคุณค่ามีความหมาย  จึงกำหนดให้มีโครงการอบรมปฏิบัติการ  "การแสดงความเคารพ"  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมให้ครู  อาจารย์  ได้ถ่ายทอดให้ผู้เรียนและเป็นต้นแบบที่ดีของผู้มีมารยาทงามในสังคมต่อไป
        วัตถุประสงค์  เพื่อให้ครูที่ผ่านการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในการแสดงความเคารพได้อย่างถูกต้องและมีเจตคติที่ดีต่อการแสดงความเคารพและถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้และอนุลักษณ์มารยาทไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่ตลอดไป
        วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก  นางสุมนา  โชคลาภ  นางสุพรรณี  รุ่งมณี  นักวิชาการวัฒนธรรม  จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  และนางสันธิฌา  ศิริวงษ์  ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
       โดยมีครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้  เมื่อวันที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2560  ณ  ห้องประชุมทองอุไร  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  จังหวัดเพชรบุรี

ข่าว  :  จิรวรรณ  พันธ์นุกิจ

ภาพ  :  ดิเรก  สุขประเสริฐ

คลิกชมกิจกรรมเพิ่มเติม

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 06:53 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1