Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่

               ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่  เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบ 4  (รุ่นแรก)

        สืบเนื่องจาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ดำเนินการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่  เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบ 4  (รุ่นแรก)  และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2553   ข้อ 13  ระบุว่าในส่วนของการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด  ให้ส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
       

 

 

ผู้เข้ารับการอบรมฯ ในครั้งนี้  ประกอบด้วย  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน  โรงเรียนละ  2  คน  รวมทั้งสิ้น  440  คน  จำแนกออกเป็น  2  รุ่น  ดังนี้
รุ่นที่ 1 : วันที่  23 - 24  มีนาคม  2560
        สพป.เพชรบุรี เขต 2  และ  สพม.เขต 10  จำนวน  200  คน
รุ่นที่ 2 : วันที่  27 - 28  มีนาคม  2560
        สพป.เพชรบุรี เขต 1  และ  โรงเรียนสังกัดเอกชน  จำนวน  240 คน
        รวมทั้งสิ้น  440  คน

วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้  คือ
        เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่  เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบ 4 (รุ่นแรก)  และจัดทำ SAR  ปีการศึกษา   2559
        กระบวนการอบรมครั้งนี้  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ  บรรยายและฝึกปฏิบัติ  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ  จาก  สพป.เพชรบุรี เขต 1  สพป.เพชรบุรี เขต 2  และ  สพม.เขต 10

 

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รุ่นที่ 1  วันที่ 23 - 24  มีนาคม  2560

รุ่นที่ 2  วันที่ 27 - 28  มีนาคม  2560

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 29 มีนาคม 2017 เวลา 14:44 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1