Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

คลอดแล้ว

alt

          ผลการสอบคัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี  พ.ศ. 2560  กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัด  ศธจ.เพชรบุรี    คลอดแล้ว

          ตามที่  ศธจ.เพชรบุรี  ได้จัดให้มีการคัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ฯ ตำปหน่งครูผู้ช่วย  เมื่อวันที่  18 - 19  มี.ค.  ที่ผ่านมา  ผลการคัดเลือกออกมาดังนี้

          วิชาเอกภาษาไทย   นางสาวน้ำผึ้ง  บุญโพธิ์ ,  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  นางสาวจันทรรัตน์  รัตนทรัพย์ศิริ,  นางทิตาภร  พูลสวัสดิ์ ,  นางสาวิรชา  ศรีนันทร์ ,  นางสาวจิรภา  กรัดเข็มทอง ,  นางสาวกันยากาญจน์  พงษ์รอด   วิชาเอกคณิตศาสตร์  นางสาวภัสสนันทน์  เขียมทรัพย์  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  นางสาวบุณยาพร  คำสินธุ์ ,  นางณัชชา  ศรีสุกใส ,  นางสาวนาฏกานต์  บุญนิกูล ,  นางสาวปิติมน  แสงจินดา  วิชาเอกฟิสิกส์  นางสาวปภาวรินทร์  ประพัฒน์   วิชาเอกสังคมศึกษา  นายปุญญพัฒน์  คุ้มภัย ,  นางสาวพิมพ์ชญา  กลิ่นอุบล ,  นางสุมล  ศรีพุ่ม  วิชาเอกพลศึกษา  นายชัยณรงค์  สุกยัง  วิชาเอกเกษตร / เกษตรกรรม / เกษตรศาสตร์  นางสาวฉวี  ผิวผ่อง ,  นางสาวสุธนียา  ประเสริฐไทย  วิชาเอกการจัดการทั่วไป  นายชาคริต  ดิษบุตร   วิชาเอกคอมพ ิวเตอร์  นางสาวอธิพร  อุ่นมณี ,  นางสาวอัญชลี  สนพลาย  วิชาเอกปฐมวัย  นางสาวสราลี  คงสี  วิชาเอกประถมศึกษา  นายวุฒิชัย  สิบประเสริฐ   วิชาเอกการบัญชี  นางสาวศิริพร  สว่างพื้น

          วิชาเอกที่ไม่มีผู้สอบผ่าน  ประกอบด้วย   วิชาเอกชีววิทยา  ,  วิชาเอกดุริยางคศิลป์  วิชาเอกดนตรีศึกษา  และวิชาเอกจิตกรรม

          ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาสข้างต้น  ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง   ในวันที่  10  เมษายน  2560  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1  พร้อมหลักฐาน  ประกอบด้วยรูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการระดับปฏิบัติการ  หน้าตรง ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่าตาดำ  ขนาด  1 X 1.5  นิ้ว  จำนวน  12  รูป ,  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  10  ฉบับ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)  จำนวน  10  ฉบับ ,  สำเนาปริญญาบัตร  จำนวน  5  ฉบับ ,  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ( Teanscript )  จำนวน  5  ฉบับ ,  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา  คู่สมรส  บุตร  จำนวน  5  ฉบับ ,  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จำนวน  5  ฉบับ  สำเนาบัตรประชาชนของบิดา  มารดา  คูีสมรส  (ที่ยังไม่หมดอายุ)  จำนวน  5  ฉบับ ,  สำเนาทะเบียนสมรส  ทะเบียนหย่า  ของบิดา  มารดา (ถ้ามี)  จำนวน  5  ฉบับ ,  สำเนาใบมรณบัตรของบิดา  มารดา  คูรสมรส (ถ้ามี)  จำนวน  5  ฉบับ ,  หลักฐานอื่น ๆ  ได้แก่  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล  ใบสำคัญแสดงการสมรส  ทะเบียนหย่า  ของตนเอง   จำนวน  5  ฉบับ  หนังสือรับรองแพทย์จากสถาพยาบาลของรัฐ  จำนวน  1  ฉบับ  และใบรับรองกรุ๊ปเลือดจากสถาพยาบาลของรัฐ หรือเอกชนก็ได้  จำนวน  1  ฉบับ    โดยให้นำทั้งหมดนี้  มาในวันรายงานตัว (10 เม.ย. 60)

ทินกร  กล่ำทอง   ข่าว 

 
Data Center สพป.พบ.1