Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

altaltaltalt

          กลุ่มเครือข่ายที่ 8(บางตะบูน)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  PLC  หวังพัฒนาครูเพื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สู่ความยั่งยืนของประเทศ

          เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2560  กลุ่มเครือข่ายที่  8 (บางตะบูน)  จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ  PLC  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อพัฒนาวิชาชีพ  โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เป็นแนวทางการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างนวตักรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ  และหวังให้ครูสา่มารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ  สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้  ไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาของนักเรียน  สู่ความเจริญยั่งยืนของประเทศในอนาคต

          การประชุมในครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่  8  กลุ่มบางตะบูน  จำนวน  66  คน  จาก  6  โรงเรียน  ประกอบด้วย  โรงเรียนวัดต้นสน  18  คน  โรงเรียนวัดในกลาง  14  คน  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว  12  คน  โรงเรียนวัดปากอ่าว  10  คน  โรงเรียนวัดลัด  6  คน  และโรงเรียนบ้านสามแพรก  6  คน   อนึ่ง  การอบรมในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก  นายสุวรรณ  เชื้อนิล  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  มาเป็นวิทยากรพิเศษ  ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง  PLC    การอบรมครั้งนี้  ใช้ห้องประชุมของโรงเรียนวัดในกลาง  เป็นสถานที่อบรม

 

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/0B2iTpSaOG2f2NWZydTl2bFlDWFE

 

 
Data Center สพป.พบ.1