Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

การนำส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online

การนำส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online

 

 

              เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงขั้นตอนวิธีการและวัตถุประสงค์ของการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ให้กับสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ซึ่งระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ได้เห็นกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในที่สถานศึกษาต้องจัดทำทุกปี

สุวรี   ทัพนาค     ภาพ/ ข่าว

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุมได้ที่นี่

https://goo.gl/photos/Cwrgbu86obewmn9M9

 
Data Center สพป.พบ.1