Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

 

 

 

 

           นายสุรจิตร  สุกันตะ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  โรงเรียนเอกชน  จังหวัดเพชรบุรี

 

            นางสาวจุฑามาศ  จุฑาพันธ์สวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์วิทยา  ประธานเครือข่ายวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบุรี  กล่าวรายงาน
ด้วยในปีงบประมาณ 2560  สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เพื่อพัฒนาผู้บริหาร  ครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งเครื่อข่ายวิชาการโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เห็นว่าการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชนกำหนด  จึงได้เสนอขออนุมัติโคงการต่อคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการได้  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้
1.  เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21
2.  เพื่อพัฒนาให้มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนและผลิตสื่อการสอนให้นักเรียนอ่านออก  เขียนได้และตีความได้
3.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-Net)

ผู้เข้ารับการอบรม  ได้แก่  ครูฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนในสาระวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จำนวน  170  คน  จากโรงเรียนเอกชนทั้งหมดในจังหวัดเพชรบุรี  ระยะเวลาการอบรม  จำนวน  2  วัน

 

 


          วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทอักษรเจริญทัศน์  จำกัด  มอบหมายให้  ดร.เอกรินทร์  สี่มหาศาล  มาให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  การอบรมเป็นการอบรมแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติ  แบ่งกลุ่มเพื่อบูรณาการความรู้ร่วมกัน  เพื่อนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนจริง

 

 


ระหว่างวันที่  21 - 22  มกราคม  พ.ศ. 2560  ณ  ห้องประชุมพระปรางค์  สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบุรี

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017 เวลา 12:33 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1