Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

งานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐

                   เมื่อวันที่  ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ นำโดย นายกนก  ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมกับ จุดบริการงานคุรุสภาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  การศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบุรี และอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  ได้ดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยจัดกิจกรรมงานวันครู เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

ในการนี้ นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธี  ซึ่งในการจัดงานวันครูในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา และผู้มีเกียรติ ประมาณ ๑,๒๐๐ คน

สุวรี   ทัพนาค    ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่ค่ะ

ภาพอัลบั้มที่ ๑  พิธีการตามลำดับขั้นตอน

ภาพอัลบั้มที่ ๒ (มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ)

ภาพอัลบั้มที่ ๓ กิจกรรมวันครู

ภาพอัลบั้มที่ ๔ กิจกรรมวันครู

ภานอัลบั้มที่ ๕ (มอบรางวัล 8x10)

 

 
Data Center สพป.พบ.1