Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel Videostudio

              

 

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel Videostudio ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงสู่การปฏิบัติ สนองยุทธศาสตร์ที่  3  ข้อที่  2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งมีตัวชี้วัดว่าด้วย “ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และนำไป   ใช้ในการพัฒนา และสนองจุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา ข้อที่ 1 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน ซึ่งมีตัวชี้วัดว่าด้วย"หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา   ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน" และเพื่อรองรับการรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ  ข้อที่ 6.4  ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  โดยกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel Videostudio ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในระหว่างวันที่ 19 - 22  ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1

 

ข่าว  :  วิรัตน์  เสรีกุล

ภาพ  :  ดิเรก  สุขประเสริฐ / ฉัตรวัฒน์  สุขโต

คลิก..เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 มกราคม 2017 เวลา 14:21 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1