Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจโครงสร้างการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวด  5  มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

                     
                    มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีสำนักงานเขต พ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 8 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เป็น 7 กลุ่ม และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนัก งานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มขึ้น

 

 

alt
กลุ่มอำนวยการ
(Director)

 

: :  ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  : :
                    -  งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                    -  งานช่วยอํานวยการ
                    -  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
                    -  งานยานพาหนะ
                    -  งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                    -  งานประสานงาน
                    -  งานลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
                    -  งานประชาสัมพันธ์
                    -  งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 Download :  กลุ่มอำนวยการ (Director).pdf


alt

กลุ่มนโยบายและแผน
(Policies and plans)

 

 

                      : :  ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  : :

     -  งานธุรการ
                    -  งานข้อมูลสารสนเทศ
                    -  งานนโยบายและแผน
                    -  งานวิเคราะห์งบประมาณ
                    -  งานติดตาม  ประเมินและรายงานผล
                    -  งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา


Download : กลุ่มนโยบายและแผน (Policies and plans).pdf

 


alt
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(Promote education)

 

 

: :  ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  : :
                    -  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย
                    -  งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กร  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
                    -  งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
                    -  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
                    -  งานส่งเสริมงานการแนะแนว  สุขภาพอนามัย  กีฬาและนันทนาการ  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน  การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น
                    -  งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
                    -  งานส่งเสริมกิจงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                    -  งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกันแก้ไข  และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                    -  งานวิเทศสัมพันธ์
                    -  งานประสาน  ส่งเสริมการศึกษาการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม
                    -  งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดว้อมทางการศึกษา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                    -  งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

Download :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promote education).pdf

 


alt
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
(private education)

 

: :  ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  : :
                    -  งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
                    -  งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
                    -  งานดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
                    -  งานดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
                    -  งานดำเนินการเกี่ยวกับสถาบัน / ศูนย์การศึกษาอิสลาม
                    -  งานส่งเสริมการอุดหนุน  กองทุนสงเคราห์และสวัสดิการ
                    -  งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน
                    -  งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด

Download : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (private education).pdfalt
กลุ่มงานบริหารงานบุคล
(Personnel)

 

: :  ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  : :
                    -  วางแผนอัตรากำลัง  การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
                    -  สรรหา  บรรจุตำแหน่ง  ย้าย  โอน  และการออกจากราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                    -  กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
                    -  พัฒนาบุคลากร  ส่งเสริม  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ
                    -  ดำเนินงานวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์และการดำเนินคดีของรัฐ
                    -  ปฏิบัติงานเลขานุการ  อนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา
                    -  ธุรการ

Download : กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel).pdf

 


alt
กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
(financial and assets)

 

: :  ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  : :
                    -  งานบริหารการเงิน
                    -  งานบริหารงานบัญชี
                    งานบริหารงานพัสดุ
                    -  งานบริหารงานสินทรัพย์
                    -  ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ  และงานบริหารสินทรัพย์
                    -  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Download : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (financial and assets).pdf

 


alt
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  (Supervision and monitoring)


  : :  ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  : :
                   -  งาน ประสาน  ส่งเสริม  สนับานุนและพัฒนา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย)  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
                   -  งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
                   -  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  และพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา

                                   -  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิน  และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
                 การศึกษา

                                   -  งานปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้
                 รับมอบหมาย
                  

                 Download :
กลุ่มนิเทศ ติดตาม (Supervision and monitoring).pdf

 

 

alt
หน่วยตรวจสอบภายใน
(Internal_Audit)

 

: :  ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  : :

              งานตรวจสอบภายใน
               -  งานบริหารการตรวจสอบ
               -  งานธุรการและสารสนเทศ

Download : หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal_Audit).pdf

 

alt
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(Information Technology for Education Center)

 

 

: :  ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  : :

               งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร
               -  งานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้
               -  งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Download : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC).pdf

 

alt

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2015 เวลา 11:34 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1