Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ปณิธาน 7 ประการ

alt

ปณิธาน 7 ประการ


แนวคิดของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
(นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2555)


ปณิธานลำดับที่  1  :  น่าอยู่

                    คำอธิบาย  "น่าอยู่"  (Pleasant Atmosphere)  หมายถึง

                                        :  สำนักงานเขตฯ  มีความ  สะอาด  เป็นระเบียบ  ร่มรื่น  สวยงาม  ไร้กลิ่น - ควันและเสียงรบกวน
                                        :  บุคลากรในสำนักงานเขตฯ  มีความสามาัคคีกัน  เป็นหนึ่งเดียว  ไม่แบ่งฝ่าย  ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานมีความเอื้ออาทรและให้เกียรติซึ่งกันและกัน


ปณิธานลำดับที่  2  :  อุ่นใจ


                    คำอธิบาย  "อุ่นใจ"  (Comfortable and Secure)  หมายถึง

                                        :  บรรยากาศของสำนักงานเขตฯ  รู้สึกอุ่นใจ  เป็นมิตร  ยิ้มแย้ม  แจ่งใส  ปลอดกังวลจากความเสี่ยงต่างๆ
                                        :  บุคลากรในสำนักงานเขตฯ  มีพฤติกรรมสุภาพ  ทั้งคำพูด  และการกระทำ  แสดงถึงความเป็นมิตรต่อกัน
                                        :  บรรยากาศของสำนักงานเขตฯ  รู้สึกปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและการปฏิบัติภาระหน้าที่


ปณิธานลำดับที่  3  :  คิด  อ่าน  เขียนได้

                    คำอธิบาย  "คิด  อ่าน  เขียนได้"  (Critical Thinking and Literacy)  หมายถึง

                                        :  ความสามารถของบุคลากรในสำนักงานเขตฯ
                                        -  สามารถคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดเป้าหมายความสำเร็จ  ของภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบได้  เพื่อนำไปสร้างความรู้ใหม่หรือประกอบการตัดสินใจ
                                        -  สามารรถวินิจฉัยได้ว่า  อะไรคือความถูกต้อง  ความดีงามและมีจิตสาธารณะ
                                        -  สามารถอ่าน  สรุปประเด็นเรื่องที่อ่านได้  ทั้งในส่วนของภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบ  และการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
                                        -  สามารถเขียนรายงานผลการดำเนินงาน  รายงาน / สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกัน   ในส่วนของภาระงานที่ตนเองปฏิบัติ


ปณิธานลำดับที่  4  :  มีจุดขาย

                    คำอธิบาย  "มีจุดขาย"  (Excellence)  หมายถึง

                                        :  การพัฒนา  ให้บุคลากรในสำนักงานเขตฯ  มีอัตลักษณ์  เป็ไปตามวิสัยทัศน์ที่สำนักงานเขตฯ กำหนด  และกำหนดวิธีการพัฒนา  ให้องค์กรเป็นเลิศหรือโดดเด่น  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป


ปณิธานลำดับที่  5  :  สร้างเครือข่าย

                    คำอธิบาย  "สร้างเครือข่าย"  (Community  Integration)  หมายถึง

                                        :  การสร้างเครือข่าย  และใช้เครือข่ายในการทำงาน  ทั้งที่เป็นบุคคล  องค์กร  หรือสถานบัน  เพื่อช่วยในการเรียนรู้  และการทำงานในหน้าที่  ให้ประสบผลสำเร็จ  รวมทั้งส่งเสริม  สนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ของสถานศึกษา


ปณิธานลำดับที่  6  :  ใช้ตัวช่วย

                    คำอธิบาย  "ใช้ตัวช่วย"  (Multidisciplinary)

                                        :  มีตัวช่วยในการทำงาน  ที่เป็นบุคคล  เช่น  เพื่อนร่วมงานเขตพื้นที่  หรือต่างเขตพื้นที่  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บุคคลในชุมชน  ฯลฯ  เป็นต้น
                                        :  มีอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยี  หรือ ICT  ในการทำงานอย่างเพียงพอ  และมีประสิทธิภาพ


ปณิธานลำดับที่  7  :  พร้อมด้วยแหล่งเรียนรู้

                    คำอธิบาย  "พร้อมด้วยแหล่งเรียนรู้"  (Academic Resources)  หมายถึง

                                        :  มีการจัดสภาพแวดล้อมหรือแหล่งข้อมูล  ในสำนักงานเขตฯ  และบริเวณสำนักงานเขตฯ  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  เพื่อให้บุคคลากรในสำนักงานเขตฯ  ใช้แสวงหาความรู้และเรียนรุ้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนalt


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2014 เวลา 13:49 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1