Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจทิศทางของการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานalt
   วิสัยทัศน์ (Vision)

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาภาคบังคับ  อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานมีความเสมอภาคด้านโอกาส  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประเพณีเมืองเพชรบุรี  ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สากล  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยความร่วมมืของทุกภาคส่วน


alt
  พันธกิจ (Mission)

                    ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการ
                    1.  จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  การศึกษาภาคบังคับ  ให้แก่นักเรียนในวัยเรียนทุกคนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
                    2.  ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสถานศึกษา
                    3.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผลให้สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น
                    4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานระบบปฏิรูปการเรียนรู้ปฏิรูปราชการ
                    5. ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีแหล่งการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมพัฒนาของชุมชน
                    6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธภาพเพิ่มขึ้น  และเกิดประสิทธิผลสูงสุดด้านศักยภาพ


alt
  เป้าประสงค์ (Target)
 ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับตามสิทธิอย่างเท่าเทียม  ทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ


alt
  ค่านิยมร่วม
 มุ่งมั่นทำงาน  ประสานสามัคคี  มีคุณธรรม  เลิศล้ำบริการ
 

alt

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2014 เวลา 13:50 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1