Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

เขต 1 อ่านคล่อง - เขียนคล่อง

          เมื่อวันที่  22  มกราคม  2556  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี  เขต 1  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน  ที่เข้าร่วมโครงการ  ประกันการอ่านออกเขียนได้  100 %  ซึ่งในครั้งนี้  มีโรงเรี่ยนที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินของคณะกรรมการ  แบบครบทุกชั้นเรียน และแบบรายชั้นเรียน  ดังนี้
          ครบทุกชั้นเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านจะโปรง  นายสมชัย  จำปาเทศ  (ผู้บริหารสถานศึกษา)  ครูผู้สอนประกอบด้วย  นางศุภาวรรณ  ปิ่นทอง  (ป.1) , นางสาวลัดดา  เอี่ยมมั่น  (ป.2) , นางฉลวย  แย้มอุทัย (ป.3) และันางสุภาพร  จำเนียรกุล  ป.4-5)
          สถานศึกษาที่มีนักเรียนอ่านออก - เขียนได้  รายชั้นเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านไทรงาม  นายเจริญ  บัวชู (ป.1) , นายอธิป  อังคะสุทธิพงษ์  (ป.5)   โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม  นางพรรณี  แหวนวงศ์  (ป.2) , นางปราณี  กลิิ่นอุบล (ป.3-4) , นางจำเนียร  จำปาเทศ  (ป.5) และ นางนงลักษณ์  แต่งศรี  (ป.6)


altaltaltaltaltaltaltaltaltalt

 
Data Center สพป.พบ.1