Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ครูดี ศรี สพฐ.

alt

 altalt

            สพป.เพชรบุรี เขต 1  จัดทำสารคดีชุด  "ครูดี  ศรี  สพฐ."  เพื่อออกรายการ  พุธเช้า  ข่าว สพฐ.  ณ  รร.อนุบาลเพชรบุรี

          ตามที่ สพฐ. ได้สั่่งการให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา  ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครู  สายผู้สอน  ที่มีผลงานการปฏิบัติหน้าที่  สมเป็น  "ครูดี  ศรี  สพฐ."  ประจำปี  2561  เพื่อจัดทำเป็นสารคดี  ออกเผยแพร่ให้สถานศึกษาทั่วไปได้รับทราบ และถือเอาเป็นแบบอย่าง  ซึ่งทาง สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้ดำเนินการแจ้งให้กลุ่มเครือข่ายทุกเครือข่าย  ส่งข้าราชการครูสายผู้สอนที่มีคุณสมบัติ  เป็นบุคคลที่มีการพัฒนา  ตั้งใจ  มุ่งมั่น  มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นที่ศรัทธาของนักเรียน  เพื่อนครู  ชุมชน  ว่าเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีจิตวิญาณแห่งความเป็นครู  ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง   มีกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ส่งข้าราชการครูในสังกัดเข้าร่วมพิจารณา  จำนวน   6  กลุ่มเครือข่าย  ผลปรากฏว่า  นางสาวดวงฤทัย  อังกินันทน์  ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ  ให้เป็น  "ครูดี  ศรี  สพฐ."  ของ  สพป.เพชรบุรี  เขต 1  และจัดทำ  VTR  ส่งให้  สพฐ.เพื่อออกเผยแพร่ต่อไป  

          สำหรับรายการนี้  นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า  ในคราวต่อไป  อยากให้ข้าราชการครูในสังกัดทุกคน  ได้มีการพัฒนาตนเอง  และพร้อมที่จะเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรอื่น ๆ ต่อไป

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/188RM10E4Q9PVSyqiM9uF07mbBAib49NP?ogsrc=32

 

 
Data Center สพป.พบ.1