Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

วัยเรียน วัยใส

altalt

          สพป.เพชรบุรี เขต 1  เล็งเห็นความสำคัญของเด็กวัยรุ่น  ห่วงใยอนาคต  สร้างควรมรู้  ความเข้าใจให้เยาวชนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา  ก่อนที่จะมีปัญหาภายหน้า

          เนื่องจากในช่วงนี้  สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวัน  สภาพเศรษฐกิจ  ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม  รวมไปถึงจารีตประเพณีต่าง ๆ   ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างรวดเร็ว  ตามสภาพของสังคมยุคใหม่  ทำให้ครอบครัวต้องมีการขยับขยายเพื่อความอยู่รอดในสังคม  เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น  เช่น  การใช้โทรศัพท์มือถือ  การเล่นเกมส์  อินเตอร์เน็ต  เป็นต้น  ส่งผลให้วัยรุ่นในวัยเรียน  เกิดภาวะที่คล้อยตาม  เกิดปัญหากับสังคมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  มีพฤติกรรมที่เสียง  เช่น  การมีเพศสัมพันธ์  การเล่นพนัน   การติดเกมส์  หลงในวัฒนธรรมที่ฟุ้งเฟ้อ  ขาดความยั้งคิด  กระทำในสื่งที่ล่อแหลม เป็นต้น

          นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้มาก  จึงได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางปวระร  นกแก้ว)  จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีความสุข  ปลอดภัย  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  พร้อมทั้งจัดทำโครงการ  "วัยเรียน  วัยใส  รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง"  เชิญวิทยากรที่ทรงคุณภาพ  2  ท่าน  คือ  นายทศพล  เล้าโลมวงศ์  ผอ.รพ.สต.ห้วยลึก  อ.บ้านลาด  และนางลดาวัลย์  เรืองอร่าม  พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ  หัวหน้างานวัยใส...สายใยเพื่อนวัยรุ่น  รพ.บ้านลาด  มาเป็นวิทยากร  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา  การทำตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจากสิ่งยั่วเย้าต่าง ๆ   ณ  ห้องประชุม สพป.เพชรบุรี เขต 1  เมื่อวันที่  20  มิ.ย. 61  มีนักเรียน และครู  จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้ารับการอบรม  จำนวน  200  คน

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1anVDDhfcowAi2fa_BMIaKyrbFXkIN7Du

 

 

 
Data Center สพป.พบ.1