Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ปาก-รี-ใต้-คร้อ

alt

altaltalt

          ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ฯ

          เมื่อเช้าวันที่  20 กุมภาพันธ์  2561  นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด  ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านปากรัตน์  โรงเรียนบ้านหนองรี  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ และโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ  เพื่อรวบรวมข้อมูลการบริหารการศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  และเรื่องทั่ว ๆ ไป  พบว่า  โรงเรียนบ้านปากรัตน์ และโรงเรียนบ้านหนองรี  ไม่มีผู้บริหาร  มีนางเสาวนีย์  ชุ่มจิตต์  รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากรัตน์   นางอมรา  สุขโข  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี  แต่ทั้ง  2  โรงเรียน  สามารถบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  สภาพบรรยากาศของโรงเรียนสวยสดงดงาม  ร่มรื่น  สะอาด  สมเป็นสถานศึกษา และผลการเรียนของน้กเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านหนองรี  นักเรียนอนุบา่ล , ป.1 และชั้นอื่น ๆ สามารถอ่านได้คล่อง - เขียนได้คล่้อง  100 %  ตรงตามเป้าประสงค์ของ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ที่ต้องการให้วันที่  16 พฤษภาคม 2561  นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  สามารถอ่านออก - เขียนได้  และพร้อมที่จะรับความรูู้จากครูผู้สอนชั้น  ป.1  ต่อไป

          ส่วนโรงเรียนที่เหลือ  ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ผลการเรียนดี  ผู้บริหาร และครูร่วมมือกันอย่างดียิ่ง  นักเรียนมีความสุขในการเรียน

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1jwrB_6lhKhPDUnoDkts9Fcz8Z9x8je47

 

 
Data Center สพป.พบ.1