Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์

alt         

          สพป.เพชรบุรี เขต 1   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  "ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน"  ปีงบประมาณ  2561

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้อนุมัติให้  สพป.เพชรบุรี เขต 1  เปิดรับสมัครข้าราชการครูผู้สอน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว  ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน   ปีงบประมาณ 2561  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  นั้น  ปรากฏว่า  มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วสนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก  แต่มีตำแหน่งที่จะให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพียง  25  ตำแหน่ง  จึงต้องมีการคัดเลือกตามระบบ

           บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนแล้วปรากฏว่า  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบ  และมีสิทธิ์ได้เข้ารับการคัดเลือกมีจำนวนทั้งสิ้น  36  คน  ประกอบด้วยรายนามดังต่อไปนี่  1.นางธิดา  ลิ้มสุวรรณ  2.นางจริยา  บุญศิริ  3.นางอุษา  ชุณฬหวานิช  4.นายพลังพรหม  แต้มทอง  5.นางภัทรวรรธน์  สุวรรณมณี  6.นายปรีชา  โกญจนวรรณ  7.นางอบเชย  สมานมิตร  8.นางนิภา  เมธาประสิทธิ์  9.นางเพียงแข  พงษ์เผือก  10.นางอัญชัญ  มีเชื้อ  11.นางเจริญ  ส่วางแวว  12.นางมัทนา  ศุภกาญจน์  13.นางปิยะฉัตร  จ้านซุ่นหลี  14.นางเพ็ญศรี  ตู้ประดับ  15.นายเสวก  ทรงแก้ว  16.นางพิบูลพรรณ  ตังคะภิภพ  17.นางสุวัลยา  โพธิ์ชัย  18.นางสาวจรินทร์  ชัยสุวรรณ  19.นางเพ็ญพร  บุญกอง  20.นางธัญญลักษณ์  สินตระกูล  21.นางพรสิน  สุนทร  22.นางบัญญัติ  เขียมทรัพย์  23.นางลักษณาวดี  เผือกประคอง  24.นางมนัสสินี  ดีประเสริฐ  25.นางจิตรา  ยงยันต์  26.นางสาวอารี  เอียงอุบล  27.นางยุพิน  กาลนิล  28.นางวิไลวรรณ  ศรีปลั่ง  29.นางอุบล  ทัพนาค  30.นายมานิต  จันทร์มั่น  31.นางสาวอมร  พวงเจริญ  32.นางสาววิชุดา  คิ้วเจริญ  33.นางจันทนา  เพชรสำนัก  35.นายดุสิต  ศรีวชิโรภาส  36.นางปรียาภาณ์  จิระพลพนิต     จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ทุกคน  ไปดำเนินการคัดเลือก  ภาค  ข  โดยการสัมภาษณ์  ในวันศุกร์ที่  9  กุมภาพันธ์  2561  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป

 

ทินกร  กล่ำทอง    ข่าว

 

 

 
Data Center สพป.พบ.1