Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

พุธเช้ากับ PLC กลุ่มนิเทศก์

 

             นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรีเขต 1  รอง ผอ.สพป.เพชรบุรีเขต 1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  ข้าราชการและเจ้าหน้าทีในสังกัด  เข้าร่วมประชุม "พุธเช้าข่าว สพฐ.
             และจัดประชุมนำเสนอ PLC  โดย  กลุ่มศึกษานิเทศ  ติดตามและประเมินผลรายงานสรุปการติดตามงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่  เรื่อง การปรับเปลี่ยนหลักสูตร  ของสำนักวิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์  โดย  นายมานพ  พุ่มจิตร  ศึกษานิเทศก์  นำเสนอ
             งานด้านกระบวนการยกระดับผลสอบระดับชาติ  ได้กำหนดเป้าหมายระดับเขตพื้นที่ ฯ  สูงขึ้น  3%  และติด  1  ใน  10  ของประเทศ  โดยมีแนวทาง  10 ข้อ  ในการดำเนินแนวทางให้กับโรงเรียนในสังกัดได้ใช้  เตรียมตัวรับการทดสอบระดับชาติ  O-Net / NT  ปีการศึกษา 2560  นำเสนอโดย  นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ  ศึกษานิเทศก์  เมือวันที่  31  มกราคม  2561  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

 
 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 07:02 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1