Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ดี ....ทำไป

http://ttps://drive.google.com/drive/folders/1VZeIvco2GG-TflueuoRhzcsz8MlUsJkOaltaltaltalt

          โครงการดี ๆ ที่กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3  หัวสะพาน  จัดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในสังกัด  จำนวน  8  โรงเรียน  52  คน

          เมื่อเช้าวันจันทร์ที่  22  มกราคม  2561  นายเอนก  กลิ่นฟุ้ง  ประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 3  หัวสะพาน  ได้เชิญนายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดการจัดทำโครงเรียนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จาก  8  โรงเรียน  ประกอบด้วย โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม , โรงเรียนวัดทองนพคุณ , โรงเรียนวังตะโก , โรงเรียนวัดอินทาราม , โรงเรียนบ้านไร่ดอน , โรงเรียนวัดเวียงคอย และโรงเรียนวัดบันไดทอง  จำนวน  52  คน    เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน  ก่อนที่จะเข้าทำการทดสอบผลการเรียนในระดับชาติ  O - NET  ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่  3  กุมภาพันธ์  นี้

          สำหรับวิชาที่จัดให้มีการพัฒนาในครั้งนี้  ประกอบด้วย  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระภาษาไทย , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาต่าง ๆ จำนวน  20 คน  โรงเรียนวัดบันไดทอง  เอื้อเฟื้อให้ใช้ห้องประชุมเป็นสถานที่อบรม

          สำหรับการจัดการอบรมในรูปแบบนี้  กลุุ่่มเครือข่ายที่ 3  หัวสะพาน  ได้ดำเนินการติดต่อกันมาทุกปี  ทำให้ผลสัมฤทางการเรียนในภาพรวมของกลุ่มโรงเรียน และโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม  มีค่าเฉบี่ยที่สูงขึ้น

          สุดท้าย  ประธานในพิธีได้กล่าวขอบคุณผู้ดำเนินโครงการนี้  ที่เห็นความสำคัญของเด็กนักเรียน  อีกทั้งยังเป็นการสรุปได้ว่า  คุณครูแต่ละโรงเรียน  ผู้บริหารแต่ละโรงเรียน  ได้มีการเอาใจใส่ต่อผู้เรียนอย่างไร  ซึ่งทั้งหมด  จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ไปให้ได้ตลอดรอดฝั่ง  และหากมีปัญหาอะไร  ขอให้เร่งรีบติดต่อกับ  ผอ.เขต , รอง ผอ.เขต หรือศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโดยด่วน  เพื่อร่วมกันแก้ไขต่อไป

ทินกร   ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1VZeIvco2GG-TflueuoRhzcsz8MlUsJkO

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 มกราคม 2018 เวลา 16:44 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1