Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

เก่่ง ดี มีชัย

 

altalt

เกียรติประวัติ

          นักเรียนเพชร 1  รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  เต็ม  100  คะแนน  3  รายการ  เหรียญทองอีก  9  รายการ

          ตามที่ สพฐ.ได้กำหนดให้มีการทดสอบผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน และครู  เพื่อประเมินคุณภาพนักเรียนในเบื้องต้น  ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นภูมิภาคต่าง ๆ  4  ภูมิภาค  และนำมาแข่งขันกันอีกครั้งเพื่อหานักเรียนที่มีความสามารถสูงสุด  นั้น

          นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้ให้การส่งเสริม และสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างเต็มที่  ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการตั้งแต่ระดับกลุ่มเครือข่าย  ระดับเขตพื้นที่  สุดท้ายส่งเข้าแข่งขันระดับภาค  ผลประกฎว่า  นักเรียนในสังกัด  ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  ถึง  3  รายการ  ประเภท  100  คะแนนเต็ม  2  รายการ  ประกอบด้วย

          1.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ป.1-3  นักเรียนสามารถทำได้  100  คะแนนเต็ม  รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ   คือ  เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร  นักเรียนจากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  มีนางอุบล  ดอกพรม  เป็นครูผู้ฝึกสอน  นายบัญญัติ  เผื่อนสีเมือง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

          2.การแข่งขันซูโดกุ  ป.1-6  นักเรียนสามารถทำคะแนนได้  100  คะแนนเต็ม  รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  คือ  เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล  นักเรียนจากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  มีนางสาวจรีพร  นิลห้อย  เป็นครูผู้ฝึกสอน  นายบัญญัติ  เผื่อนสีเมือง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

3.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์  ป.4-6   นักเรียนสามารถทำได้  86.4  คะแนน  รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  เป็นนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  มีนางสาวติมาภรณ์  แซ่เล้า และนางสาวอรทิพา  พิณทอง  เป็นครูผู้ฝึกสอน  ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา  ผู้อำนวยการโรงเรียน

          นอกจากนี้  ยังมีนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2  (เหรียญทอง)  ได้เป็นตัวแทนภาคไปแข่งขันระดับชาติ  อีก  9  รายการ  คือ  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ป.4-6  นักเรียนทำได้  98  คะแนน  รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1  คือ เด็กชายก้องกิดากร  แก้วกำเนิดพงษ์  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  มีนางสาวอาภรณ์  ภิญโญภาวศุทธิ  เป็นครูผู้ฝึกสอน  นายบัญญัติ  เผื่อนสีเมือง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ,  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  ชั้น ป.4-6  นักเรียนทำได้  87.5  คะแนน  รับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1  คือ  เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานอ้น และเด็กหญิงอรกัญญา  สมรมิตร  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  มีนางสาวอารยา  สงวนสุด และนางสาวโชติกา  ขำทวี  เป็นครูผู้ฝึกสอน  ว่าที่  ร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  , การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ  ม.1-3  นักเรียนทำได้  96.33  คะแนน  รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ  เด็กชายรัชชานนท์  ทิศาวงศ์ และเด็กชายอานุภาพ  ทองใย  โรงเรียนบ้านหนองชุมพล  มีนางพัชรี  กลัดแก้ว และนายสันติ  จันทร์น้อย  เป็นครูผู้ฝึกสอน  นายวิโรจน์  บุญดี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ,  การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)ชั้น ป 4-6  นักเรียนทำได้  82.33  คะแนน  รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1  คือ  เด็กหญิงภิณญมาศฐ์  สว่างอารมณ์  และเด็กหญิงศันศนีย์  ศรีสวัสดิ์  โรงเรียนบ้านเนินรัก  มีนายเทิดพงษ์  โดยงามรัก และนายมาณพ  เชิดชำนาญ  เป็นครูผู้ฝึกสอน  นางสาวพัชรี  เนื่องอ้น  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ,  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ชั้น  ม.1-3  นักเรียนทำได้  93.66  คะแนน  รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ  อันดับ 1  คือ  เด็กชายพุฒินาท  เผ่าเจริญ  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว  มีนางปรียา  เผ่าเจริญ  เป็นครูผู้ ฝึกสอน  นายพจน์  เผ่าเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน   การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  กลอนสี่ (๔ บท)  นักเรียนทำได้  83  คะแนน  รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ  อันดับ 2  คือ  เด็กหญิงกฤตพร  สมใจเพ็ง  และเด็กหญิงศุภมาศ  สุทธารมย์   โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  มีนางสิรินทร์  นาคเพ็ชร์ และนางสาวสุธาลินี  เพชรแย้ม  เป็นครูผู้ฝึกสอน  ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  , การประกวดสวดมนต์แปล  ป.1- ม.3  นักเรียนทำได้  87.6  คะแนน  รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2  คือ  เด็กหญิงชาลิสา  พิชัยณรงค์  เด็กหญิงญาธิป  ครึกครื้น  เด็กหญิงธัญชนก  กาหลง  เด็กหญิงนฤมล  อมริต  เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองจันทร์  เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทร์สะอาด  เด็กหญิงรัตนสณี  ฉวีวรรณ์  เด็กหญิงวศิรตา  คชพันธ์  เด็กหญิงสุธีกานต์  อาจขาว  เด็กหญิงอิศราวรรณ  สุมนารุจิรางค์  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  มีนางสันธิฌา  ศิริวงศ์ , นางสุขลักขณา  ยอดบุญนอก และนางสาวกานดา  วัชโรบล  เป็นครูผู้ฝึกสอน  นายบัญญัติ  เผื่อนสีเมือง  ผู้อำนวยการโรงเรียน     การประกวดมารยาทไทย  ป.1-3  นักเรียนทำคะแนนได้  97  คะแนน  รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2  คือ  เด็กหญิงชนัญชิดา  อยู่เย็น ,  เด็กชายธัญ  วงศ์รัตนธรรม  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  มีนางบุญยง  ทับทอง และนางศิริลักษณ์  พุ่มจันทร์  เป็นครูผู้ฝึกสอน  ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ  รุจิรา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  และการแข่งขันคีตะมวยไทย  นักเรียนทำได้  84.4  คะแนน  รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2  คือ  เด็กหญิงกนกวรรณ  วะชังเงิน  เด็กชายสันต์  บุญส่ง  เด็กชายณัฐพงศ์  โชติแสงศรี  เด็กชายปภังกร  จันโอ  เด็กหญิงพิมพิการ์  พานศรี  เด็กชายภัคพล  ขำกฤษ  เด็กชายวิรัตน์  สังข์เอม  เด็กหญิงอนันตญา  สุขลาภ  โรงเรียนเทศบาล 4  วัดไชยสุรินทร์  มีนางสายพิน  ทหารเพียร  และนายรัฐนันท์  คงเจริญวงศ์  เป็นครูผู้ฝึกสอน     ผู้อำนวยการโรงเรียน

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว

https://drive.google.com/drive/folders/1Ko6noaIqxM76tu6pB_fk8xM7lKWeGEHT

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018 เวลา 16:03 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1