Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยใช้สถานที่หอประชุม สพป.เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี โรงเรียนอรุณประดิษฐ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ และโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย ดำเนินการจัดการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันระดับภาค ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ณ จังหวัดนครนายก
          ในการนี้ นายศุภชัย ชนะดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ใจช่อง รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ นายเชิดศักดิ์ สว่างแวว รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ และ นายสายัณห์ พันนุกิจ รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เดินทางไปให้กำลังใจและขอบคุณ โรงเรียน นักเรียน ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการตัดสิน เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน และให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

   

   

   

   


สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ภาพ / ข่าว


คลิกชมภาพที่นี่ค่ะ

ภาพรวมวันที่ 3-4 ธันวาคม 2560

แข่งขันโยนบอล

แข่งขันหุ่นยนต์
 

 
Data Center สพป.พบ.1