Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

 

                   วันที่  ๓ – ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี โดย นายกนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ

                   การดำเนินโครงการในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก สพฐ. ได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน เพื่อเตรียมนักเรียนของไทยให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ได้วางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ซึ่งโรงเรียนในโครงการฯ ที่ผ่านมา จำนวน ๖๙ โรงเรียน จากจำนวน ๙๔ โรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ มีเป้าหมายที่จะขยายผลการดำเนินงานให้กับโรงเรียนในสังกัดครบ ๑๐๐% และมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการองค์ความรู้และออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ๔ H ให้เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องได้รับการเติมเต็มรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาวิชาชีพแบบร่วมมือรวมพลังกันอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในรูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC                 โดยได้รับความร่วมมือจาก รศ.บรรดล สุขปิติ ข้าราชการ ม.ราชภัฎนครปฐม เป็นวิทยากร พร้อมด้วย น.ส.ภณิดา ชูช่วยสุวรรณ ครู ร.ร.บ้านหนองชุมพล และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ร่วมเป็นวิทยากร สร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้

 

สุวรี   ทัพนาค  นักประชาสัมพันธ์   ภาพ/ ข่าว

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุมได้ที่นี่ค่ะ

https://goo.gl/photos/qauNH48NFpHSvWt76

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 04 สิงหาคม 2017 เวลา 15:38 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1