Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

Active Learning การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

        วันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  นายสายัณห์ พันนุกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม Active Learning การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพฐ. ร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อเสนอแนะให้กับคณะวิทยากรแกนนำของ สพป.เพชรบุรี เขต ๑  ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้วิทยากรแกนนำสามารถขยายผลการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม Active Learning การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ๒. พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม Active Learning การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม Active Learning การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

สุวรี   ทัพนาค  นักประชาสัมพันธ์   ภาพ/ ข่าว

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุมได้ที่นี่ค่ะ

 

 
Data Center สพป.พบ.1